Pravila i uslovi korišćenja NoteBook.rs

Na osnovu Zakona o privrednim društvima,
Direktor SuOnline D.o.o. Subotica dana 01.10.2014. godine doneo je Uslove korišćenja kako sledi

Notebook.rs je informativnog karaktera i mesto za oglašavanje prodaje notebook, netbook, laptop i tablet računara trećih lica koje su prethodno proverena od strane Notebook.rs osoblja. Kao takva Notebook.rs ne odgovara za eventualne nedostatke i prosleđuje kontakt podatke vlasnika uređaja koji su postavljeni na ovoj stranici.


1. Opšte odredbe

1.1. Ovi Uslovi korišćenja čine sastavni deo suonline.net , vps.suonline.net, wireless.suonline.net, laptopdelovi.rs i notebook.rs platformi i kao takvi predstavljaju odredbe ugovora između društva SuOnline d.o.o., iz Subotice, Trg Cara Jovana Nenada 15 (u daljem tekstu: SuOnline D.o.o.). i svakog pojedinog člana, kojim se uređuju prava i obaveze u vezi sa korišćenjem navedenih platformi.
1.2. Ove platforme su prevashodno namenjene za informisanje, elektronskoj trgovini i edukaciji.
1.3. Poslovanje društva SuOnline D.o.o. putem svojih internet platformi regulisano je prevashodno Zakonom o elektronskoj trgovini, te drugim zakonima pravnog sistema Republike Srbije u delovima koji nisu regulisani tim zakonom.
1.4. Korisnicima usluga koje pruža SuOnline d.o.o. smatraju se posetioci i članovi. Posetilac je subjekat koji putem interneta pristupi nekoj od platformi u smislu ovih Uslova korišćenja, bez prijave ili registracije na platformu i koji nema pristup svim sadržajima SuOnline d.o.o. platformi. Član je pravno ili fizičko lice koje se registrovalo na SuOnline d.o.o platformama, pod uslovima i na način iz ovih Uslova korišcenja.
1.5. Tekstovi, komentari, fotografije i drugi unosi koje članovi ostavljaju u za to predviđenim rubrikama, moraju biti tačni i ispravni. Za tačnost na taj način unetih podataka, odgovaraju članovi koji su ih uneli. Tačnost unosa podrazumeva da dolaze iz nekog kompetentnog izvora i/ili ličnog iskustva člana. Za svaki pojedini unos isključivu odgovornost snosi član koji je unos izvršio.

2. Pružalac usluge informacionog društva, platforme

2.1. SuOnline D.o.o. omogućava korišćenje usluga i sadržaja suonline.net ,vps.suonline.net, wireless.suonline.net, laptopdelovi.rs i notebook.rsplatformi, isključivo na način i pod uslovima opisanim u ovim Uslovima korišćenja Internet platformi društva SuOnline D.o.o. (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja).
2.2. Ovi Uslovi korišćenja se primenjuju na sve usluge i sav sadržaj ovih platformi kao i sve servise povezane sa njima.
2.3. SuOnline D.o.o. poštuje prava ličnosti, privatnosti, prava o zaštiti podataka, autorskih i drugih srodnih prava, kao i dobrih poslovnih običaja, u svemu u skladu sa važećim propisima Republike Srbije. 
2.4. Svako korišćenje platformi u vlasništvu SuOnline D.o.o. u celosti ili bilo kog njegovog dela koje nije u skladu sa ovim Uslovima korišćenja, smatraće se zloupotrebom usluga koje pruža SuOnline D.o.o. i kršenjem Uslova korišćenja.
2.5. Suonline D.o.o. pruža usluge putem sledećih platformi: suonline.net,vps.sonline.netwireless.suonline.netlaptopdelovi.rs i notebook.rs .
2.6. Odredbe ovih Uslova korišćenja se odnose na korišćenje svih platformi društva SuOnline D.o.o., s tim što se na pojedine platforme mogu odnositi i posebne odredbe određene uslovima korišćenja pojedinačne platforme.
2.7. Na sva pitanja koja nisu regulisana posebnim uslovima korišćenja pojedinih platformi, primenjuju se ovi Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije, kao i drugi relevantni međunarodni propisi.

3. Izjava o odgovornosti SuOnline D.o.o.

3.1. Korišćenje svih platformi SuOnline D.o.o. je na isključivu odgovornost korisnika.
3.2. SuOnline D.o.o. ne garantuje neprekidnost korišćenja internet platformi, niti je na bilo koji način odgovoran za posledice koje bi mogle nastupiti iz upotrebe ovih platformi.
3.3. SuOnline D.o.o. ne garantuje za tačnost, pouzdanost, kao ni sam sadržaj postavljen od strane članova. SuOnline D.o.o. ne inicira prenos elektronske poruke koju mu je predao korisnik usluga, ne vrši odabir podataka ili dokumenata koje se prenose, ne vrši izuzimanje ili izmenu podataka u sadržaju poruke ili dokumenta i ne vrši odabir primaoca prenosa. 
3.4. Ova izjava o odgovornosti odnosi se na svu štetu, ili povrede koje bi mogle nastati iz skrivenih mana, grešaka, prekida, brisanja, kvara, kašnjenja u radu ili prenosu računarskih virusa, prekida u komunikacijama, krađe, uništenja ili neovlašćenog pristupa podacima, promene ili zloupotrebe podataka od strane trećih lica, raskida ugovora, ponašanja suprotnog Uslovima korišćenja, nemara i dr.
3.5. Korisnik izričito prihvata da SuOnline d.o.o. ne može biti odgovoran za ponašanje drugih članova ili trećih lica, kao i da rizik od moguće štete u celosti snose ta lica, a u skladu sa važećim zakonodavstvom Republike Srbije.
3.6. SuOnline d.o.o. nije odgovoran za eventualnu privremenu nedostupnost bilo koje od svojih platformi, niti za delimično ili potpuno ne funkcionisanje ili pogrešno funkcionisanje istih. 
3.7. SuOnline d.o.o. nije odgovoran za tehničke probleme koji mogu dovesti do kašnjenja i/ili pogrešne obrade elektronskih podataka, uključujući i sistemski sat. 
3.8. Za napred navedeno SuOnline se obavezuje da će u najkracem mogućem roku pokušati otkloniti problem i naći najbolje moguće rešenje kako bi se nastavilo ispravno korištenje internet platofmi.
3.9. Neka od platformi SuOnline D.o.o. može biti privremeno nedostupna ili dostupna u ograničenom obimu, kao rezultat redovnog održavanja sistema ili u slučaju unapređenja sistema. 
3.10. SuOnline D.o.o. zadržava pravo izmene, ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kog elementa svojih platformi, kao i usluga koje pruža, i sadržaja odnosno unosa, bez prethodnog odobrenja ili obaveštenja, uz primenu dobrih poslovnih običaja, a naročito radi očuvanja integriteta platformi, bezbednosti podataka i redovnog servisiranja.
3.11. SuOnline D.o.o. će na svojim internet platformama redovno da obaveštava svoje korisnike za eventualne izmene.

4. Ugovorni odnos i ugovor po pristupu

4.1. Pristupom i korišćenjem platformi SuOnline D.o.o, članovi pristaju na Uslove korišćenja Internet platformi društva SuOnline D.o.o., te na taj način zaključuju ugovor po pristupu sa pružaocem usluge informacionog društva.
4.2. Pristupom sadržajima internet platformi društva SuOnline d.o.o, svaki član izjavljuje da je pročitao ove Uslove korišćenja i da je pristao na njih.

5. Članstvo

5.1. Svako punoletno, poslovno sposobno fizičko lice, kao i uredno registrovano pravno lice može postati član na SuOnline D.o.o. internet platformama.

5.2. Fizička lica

5.2.1. Fizičko lice postaje član prijavljivanjem na jednu od SuOnline D.o.o. platformi, prihvatanjem ovih Uslova korišćenja i davanjem saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (pozitivnim odgovorom na verifikacionu e-poštu ukoliko je poslat). Na taj način član daje saglasnost da se prikupe podaci o adresi e-pošte i IP adresama sa kojih član pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Članstvo se zasniva potvrdom na verifikacionu e-poštu koji je SuOnline D.o.o. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije.

5.3. Pravna lica

5.3.1. Pravno lice postaje član potpisivanjem ugovora sa SuOnline D.o.o., a nakon što je izvršilo sve dole navedene radnje registracije.
5.3.2. Radnje registracije pravnog lica čine: prijavljivanje na jednu od SuOnline D.o.o. platformi, prihvatanje ovih uslova korišćenja i davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka o ličnosti (pozitivnim odgovorom na verifikacionu e-poštu). Na taj način pravno lice daje saglasnost da se prikupe podaci o adresi e-pošte i IP adresama sa kojih pristupa, kao i da se ti podaci obrade u svrhe koje su navedene u ovim Uslovima korišćenja. Nakon toga, pravno lice koje želi da postane član, dostavlja skenirano ili fotografisano: Rešenje o registraciji iz Agencije za privredne registre i Potvrdu o poreskom identifikacionom broju na jedan od predviđenih načina.
5.3.3. Članstvo se zasniva potvrdom na verifikacionu e-poštu koju je SuOnline D.o.o. poslao putem elektronske pošte na adresu koju je član naznačio prilikom započinjanja postupka registracije i dostavljanjem navedene dokumentacije.
5.3.4. SuOnline D.o.o. će po verifikaciji članstva pravnog lica, istom dostaviti ugovor, koji je član – pravno lice dužan da potpiše i dostavi SuOnline D.o.o. u roku od 21 dan od verifikacije članstva.
5.3.5. Na članove pravna lica se prvenstveno primenjuju odredbe ugovora zaključenog između SuOnline D.o.o., zatim na pitanja koja nisu regulisana tim ugovorom – Uslovi korišćenja, te pozitivno zakonodavstvo Republike Srbije.

5.4. Prestanak članstva

5.4.1. SuOnline D.o.o. ima isključivo pravo da odobri ili odbije zahtev za registraciju, članstvo, upotrebu platformi ili korišćenje drugih usluga SuOnline d.o.o. bilo kom članu ili budućem članu u bilo kom trenutku, bez obrazloženja.
5.4.2. Član može otkazati članstvo, u bilo koje vreme, bez obrazloženja, slanjem poruke sa kontakt formulara sa svog naloga. 
5.4.3. SuOnline D.o.o. zadržava pravo da članu otkaže članstvo i pristup svojim platformama u bilo koje vreme, bez obrazloženja, a naročito u slučajevima kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije. 
5.4.4. Svi prikupljeni podaci mogu biti upotrebljeni kao dokaz u skladu sa zakonima Republike Srbije, posebno radi sprečavanja i otkrivanja vršenja svih vrsta protivpravnih radnji i izvršenja krivičnih dela.
5.4.5. Član kome je otkazano članstvo od strane SuOnline D.o.o. nema pravo da se ponovo registruje kao član, bilo pod svojim, bilo pod nekim drugim imenom, bez prethodnog izričitog pristanka SuOnline D.o.o.
5.4.6. Momentom prestanka članstva bez obzira na razlog ili vrstu prestanka, odmah prestaju sva prava i dospevaju sve neizmirene obaveze člana. Član je u obavezi da plati troškove obrade propisane Cenovnikom ukoliko postoje. 
5.4.7. Sa prikupljenim i obrađenim podacima člana SuOnline D.o.o. će postupiti u skladu sa zakonom.

6. Obaveza članova

6.1. Članovi su u obavezi da sve vreme čuvaju pristupnu lozinku koja im je potrebna za korišćenje SuOnline D.o.o internet platformi, kao i da istu nikada ne otkrivaju trećim licima. Ukoliko prekrše ovu obavezu, članovi to čine na isključivu sopstvenu odgovornost i snose u potpunosti odgovornost prema oštećenima, za svaku štetu nastalu takvim korišćenjem njihovog naloga.
6.2. Članovi se obavezuju da sadržaj koji unose na SuOnline D.o.o. platforme neće biti oglasnog, odnosno reklamnog ili promotivnog karaktera osim ako to posebnim ugovorom ne preciziraju koristeći adekvatne servise Suonline D.o.o. platforme. SuOnline D.o.o. ima pravo da od člana koji je uneo, odnosno postavio sadržaj oglasnog (reklamnog ili promotivnog karaktera) suprotno ovoj odredbi, naplati komercijalni iznos naknade za učinjeno oglašavanje za period za koji je oglasna poruka bila dostupna na nekoj od SuOnline D.o.o platformi. Član se obavezuje da navedeni iznos isplati na račun SuOnline d.o.o., pod pretnjom prinudnog izvršenja u roku od 8 dana od dana dostavljanja fakture.
6.3. Korisnicima SuOnline D.o.o. internet platforme se zabranjuje da blokiraju, prekrivaju ili prepravljaju sadržaj koji je generisao SuOnline D.o.o. kao i da na bilo koji drugi način blokiraju ili onemogućavaju njegov nesmetani rad.
6.4. Upotreba mehanizama, softvera ili drugih programskih alata koji mogu ometati normalnu aktivnost internet stranica SuOnline d.o.o. internet portala kao i sa njim povezanim internet stranicama je zabranjena. Članovi ne smeju da preduzimaju radnje koje mogu da dovedu do ne odgovarajuće i preterane upotrebe infrastrukture ili preopterećenja SuOnline D.o.o. internet platformi.
6.5. Ovakve aktivnosti podležu krivičnoj i materijalnoj odgovornosti.
6.6. Član se obavezuje da nadoknadi svaku štetu koju prouzrokuje, kako SuOnline D.o.o. društvu, tako i drugim korisnicima njegovih portala.
6.7. SuOnline D.o.o. nije dužan da proverava niti da na bilo koji način kontroliše ponašanje svojih članova kada je u pitanju upotreba SuOnline D.o.o. platformi. SuOnline D.o.o. ima pravo, ukoliko nađe za potrebno, da proverava da li su unosi, odnosno sadržaj objavljeni od strane članova na SuOnline D.o.o. platformi, ili na nekoj drugoj od platformi SuOnline D.o.o. u skladu sa svrhom te platforme.
6.8. Zasnivanjem članstva, članovi pristaju da se na njih, u skladu sa pravilima iz ovih Uslova korišćenja, primeni Sistem sankcionisanja definisan u ovim Uslovima korišćenja.                                

6.9 Pravo kupovine

6.9.1 Svaki član ima pravo kupovine za svoje potrebe.
6.9.2 Broj predmeta koje član ima pravo da kupi prikazani su u tabeli

6.10. Prodaja

6.10.1. Prodaja na SuOnline D.o.o. internet platformi započinje objavljivanjem ponude od strane prodavca.
6.10.2. Ponuda sadrži sledeće obavezne elemente: naslov, cenu, lager, opis, stanje predmeta, načine slanja, načine plaćanja, jednu fotografiju kao i druge karakteristike koje su određene u zavisnosti od kategorije u kojoj se predmet postavlja, a sve u skladu sa važećim Uslovima korišćenja SuOnline D.o.o. internet platformi.
6.10.3. U cenu ponude nisu uključeni troškovi transporta, ostali manipulativni troškovi i drugi troškovi koji na njih utiču. Ponuda se sačinjava na srpskom jeziku odnosno odabirom stranog jezika u za to predviđenom polju.
6.10.4. Objavljivanjem ponude, prodavac preuzima obavezu da zaključi ugovor o prodaji ponuđenog predmeta sa kupcem.

7. SuOnline.net platforma

7.1. SuOnline.net je platforma koja se nalazi na internet adresihttp://www.suonline.net i zvanična je internet platforma društva SuOnline D.o.o.
7.2. SuOnline.net platforma je namenjena za informisanje i uspostavljanje tržišta između lica koja se žele prikačiti na internet i same internet usluge koju pruža SuOnline D.o.o.
7.3. Korišćenje odredenih opcija SuOnline.net platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga SuOnline.netplatforme.

8. wireless.suonline.net platforma

8.1. wireless.SuOnline.net je platforma koja se nalazi na internet adresihttp://wireless.suonline.net i zvanična je internet platforma društva SuOnline D.o.o. 
8.2. wireless.SuOnline.net platforma je namenjena za informisanje i uspostavljanje tržišta između lica koja se žele prikačiti na internet i same internet usluge koju pruža SuOnline D.o.o.
8.3. Korišćenje određenih opcija wireless.SuOnline.net platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom uslugaSuOnline.net platforme.

9. vps.suonline.net platforma

9.1. vps.SuOnline.net je platforma koja se nalazi na internet adresihttp://vps.suonline.net i zvanična je pod internet platforma društva SuOnline D.o.o. 
9.2. vps.SuOnline.net platforma je namenjena za informisanje i uspostavljanje tržišta između lica koja žele prikačiti svoje prezentacije na internet kako bi bile dostupne svima na svetu preko SuOnline D.o.o.
9.3. Korišćenje određenih opcija vps.SuOnline.net platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga vps.SuOnline.net platforme.

10. laptopdelovi.rs platforma

10.1. laptopdelovi.rs je platforma koja se nalazi na internet adresihttp://www.laptopdelovi.rs i zvanična je internet platforma društva SuOnline D.o.o. 
10.2. laptopdelovi.rs platforma je namenjena za informisanje i uspostavljanje tržišta između lica koja žele nabaviti ponuđene delove za svoje računare preko SuOnline D.o.o.
10.3. Korišćenje određenih opcija laptopdelovi.rs platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga laptopdelovi.rsplatforme.

11. notebook.rs platforma

11.1. notebook.rs je platforma koja se nalazi na internet adresihttp://www.notebook.rs i zvanična je internet platforma društva SuOnline D.o.o. 
11.2. notebook.rs platforma je namenjena za informisanje i uspostavljanje tržišta između lica koja žele nabaviti notebook, netbook, laptop i tablet računare preko SuOnline D.o.o.
11.3. Korišćenje određenih opcija notebook.rs platforme podleže naplati u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Cenovnikom usluga laptopdelovi.rsplatforme.

12. Primena

12.1. Ne poštovanje ovih ograničenja se tretira kao kršenje Uslova korišćenja i podleže Sistemu sankcionisanja.

13. Pravila tržišta

13.1. Objavljen sadržaj, ponude i kategorije

13.1.1. SuOnline D.o.o. zadržava pravo da izbriše ponude, protivponude, tekst, slike ili bilo koji drugi materijal sa suonline.net, vps.suonline.net, wireless.sionline.net, laptopdelovi.rs i notebook.rs internet stranice u bilo kom trenutku bez posebnog obrazloženja.
13.1.2. Povodom brisanja, ni član, niti bilo koje treće lice ne može ostvarivati bilo kakva prava ili postavljati zahteve prema SuOnline D.o.o. zbog navedenog brisanja. 
13.1.3. SuOnline D.o.o. takođe zadržava pravo da, bez prethodnog obaveštenja i bez obrazloženja preimenuje, podeli, spoji, izbriše, ponovo uspostavi ili na bilo koji drugi način izmeni ponudbenu kategoriju, kao i da premesti postojeću ponudu iz jedne u drugu relevantnu kategoriju.

13.2. Izmene u trajanju ponuda

13.2.1. SuOnline D.o.o. ima pravo, ali ne i obavezu, da produži ili skrati trajanje ponude, u meri neophodnoj za pravilno izvršenje relevantne ponude.

13.3. Vlasništvo nad ponuđenim predmetom

13.3.1. Nude se predmeti koji su u njegovoj isključivoj svojini odnosno predmeti koji predstavljaju informaciju za eventualnu nabavku istog.

13.4. Istinita informacija o predmetu koji se nudi

13.4.1. SuOnline D.o.o. je obavezan da obezbedi istinite informacije o ponuđenom predmetu i da pruži potpune informacije o isplati i isporuci. 
13.4.2. Svi znani nedostaci u vezi sa predmetom i ambalažom tj. pakovanjem, moraju se navesti. 
13.4.3. SuOnline D.o.o. je dužan da objavi svoju ponudu u odgovarajućoj kategoriji predmeta na tržištu.

13.5. Višestruko postavljanje

13.5.1. Istovremeno postavljanje više istovetnih (ili sličnih) ponuda je moguća.
13.5.2. SuOnline D.o.o. zadržava pravo da obriše ponude bez prethodnog obaveštenja.

13.6. Zabrana rezervacije

13.6.1. Prodavac se obavezuje da tokom trajanja prodaje neće otuđiti predmet iz ponude radi rezervacije i tako omogućuje ravnopravnu kupovinu svim svojim korisnicima osim ako je za ponudu ostavljena kapara.

13.7. Postavljanje i naknade, Cenovnik

13.7.1. Postavljanje dodatnih opcija prodaje od strane člana, moguće je samo uz plaćanje posebne naknade prema Cenovniku.
13.7.2. U slučaju uspešno zaključenog ugovora, prodavac je obavezan da plati SuOnline D.o.o. naknadu za obavljenu prodaju u skladu sa Cenovnikom.
13.7.3. Naknade dospevaju za plaćanje odmah po uspešnom završetku prodaje. 
13.7.4. Cenovnik SuOnline D.o.o. je sastavni deo ovih Uslova korišćenja. SuOnline D.o.o zadržava pravo da izmeni Cenovnik portala suonline.net,vps.suonline.netwireless.suonline.netlaptopdelovi.rs i notebook.rs u bilo koje vreme. 
13.7.5. Naknada koja se naplaćuje od prodavca koji izbriše ili izmeni ponudu u periodu važenja ponude podleže Cenovniku koji je važio u trenutku brisanja ili izmene ponude.

13.8. Refundiranje naknade

13.8.1. Ukoliko kupac odustane od kupovine, ne želi da preuzme predmet, ne prihvata uslove koje je prodavac naveo u opisu prodaje ili na drugi način skrivi raskid ugovora, prodavac ima pravo da zahteva refundaciju provizije koja je obračunata u skladu sa Cenovnikom, a u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.
13.8.2. Ako prodavac i kupac sporazumno raskinu ugovor ili do raskida ugovora dođe iz drugih razloga koji ovde nisu navedeni, prodavac ne može tražiti refundaciju u vezi sa zaključenjem konkretnog ugovora.

13.9. Povlačenje Ponude

13.9.1. Prodavac može izbrisati, tj. povući svoju ponudu sve dok nije artikal prodat kupcu, po važećem Cenovniku.

13.10. Format protivponude

13.10.1. Protivponuda nije moguća. Protivponude date u drugom formatu, naročito putem e-pošte ili telefona, su nevažeće.

13.11. Obaveze u vezi sa protivponudom

13.11.1 Davalac protivponude se obavezuje da će prihvatiti uslove koji su naznačeni ovim pravilnikom.
13.11.2. Protivponuda se beleži i samo u slučaju odustajanja prvobitne ponude može biti važeća ukoliko se prihvati. 
13.11.3. Jednom data protivponuda se ne može smanjiti ali se može povući jer je ona ne formalna odnosno se ne računa kao važeća sve dok ne postane ponuda.
13.11.4. Ne važeće protivponude neće se uzeti u obzir.
13.11.5. SuOnline D.o.o. neće posredovati u rešavanju sporova nastalih iz ugovora zaključenih između kupca i prodavca sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih određenih u ponudi na internet platformi SuOnline D.o.o.

14. Ugovor

14.1. Zaključenje ugovora

14.1.1. Ugovor između prodavca i člana sa ponudom smatra se zaključenim i stupa na snagu odmah nakon kupovine i u tom smislu nisu potrebna nikakva dodatna obaveštenja.

14.2. Sadržina ugovora i osnovne obaveze

14.2.1. Sadržinu zaključenog ugovora između prodavca i kupca čine: podaci o prodavcu i kupcu, opis predmeta ugovora, uslovi koje je u ponudi naveo prodavac, onako kako su objavljeni na internet stranici koja je sadržala ponudu u trenutku kada je kupac izvršio kupovinu, kupoprodajnu cenu, kao i druge odredbe o kojima su se prodavac i kupac dogovorili pre zaključenja ugovora, ako ih ima (u kom slučaju obe strane odustaju od posredovanja SuOnline D.o.o. u slučaju nastanka spora).
14.2.2. Prodavac se obavezuje da kupcu prenese svojinu nad predmetom, oslobođenu od bilo kakvih prava trećih lica, u zamenu za kupoprodajnu cenu. 
14.2.3. Prenos naknade koju prodavac duguje SuOnline D.o.o. na kupca nije dozvoljen i stoga ne može biti predmet njihovog ugovora. 
14.2.4. Kupoprodajna cena ne uključuje porez na dodatnu vrednost i druge primenjive poreze na prodaju ili prenos vlasništva.

14.3. Opis predmeta

14.3.1. Opis predmeta je deo ugovora i prodavac ima obavezu da obezbedi da predmet odgovara opisanim karakteristikama.
14.3.2. Ukoliko prodavac ne garantuje za neki podatak, to se mora jasno naznačiti inače će se smatrati da prodavac garantuje i za taj podatak.
14.3.3. Prodavac je odgovoran za nedostatak Predmeta koji nije opisao u ponudi, a koji utiče na njegovu vrednost ili redovnu upotrebu, a u skladu sa Zakonom o obligacionim odnosima i Zakonom o zaštiti potrošača.

14.4. Ostale odredbe

14.4.1. Rizik propasti predmeta prelazi na kupca u momentu isporuke, ili u momentu kada je isporuka pokušana, ali krivicom kupca nije izvršena. 
14.4.2. Kupoprodajna cena ne obuhvata sve fiskalne i parafiskalne namete i kupac ih plaća dodatno u zavisnosti od stope. 
14.4.3. Za ugovor između prodavca i kupca merodavno je pravo Republike Srbije.

15. Izvršavanje ugovora

15.1. Opšte napomene

15.1.1. Ugovorne strane su obavezne da se u svemu pridržavaju Uslova korišćenja i Uputstva za korišćenje SuOnline D.o.o. internet platformi, kao i svojih obaveza u vezi sa kupoprodajnim ugovorom.
15.1.2. U slučaju odstupanja od prethodne tačke, SuOnline D.o.o. neće posredovati u rešavanju spora između članova.

15.2. Komunikacija

15.2.1. Nakon okončanja kupovine, kupac je dužan da u roku određenom Uputstvom za korišćenje prvi kontaktira prodavca.
15.2.2. Svi rokovi vezani za komunikaciju, izvršenje ugovora, žalbe, navedeni su u Uputstvu za korišćenje SuOnline D.o.o. internet platformi.

15.3. Datum dospeća

15.3.1. Osim ako prodavac i kupac ne dogovore drugačije, ugovorna obaveza prodavca prema kupcu kao i kupca prema prodavcu mora se izvršiti na odgovarajući način i u potpunosti u roku od 10 dana od dana zaključenja ugovora. 
15.3.2. U slučaju dogovorene promene rokova iz Uslova korišćenja i Uputstava za korišćenje internet platformi SuOnline D.o.o. neće posredovati u rešavanju mogućih sporova između članova.

15.4. Raskid ugovora

15.4.1. Kad jedna strana ne ispuni svoju obavezu iz ugovora, druga strana može zahtevati ispunjenje obaveza ili raskinuti ugovor prostom izjavom, osim u slučaju da je do ne ispunjenja došlo krivicom tog člana (npr. nije se pojavio na dogovorenom sastanku za primopredaju ili nije saugovaraču dostavio tražene podatke o računu u banci).

15.5. Mane predmeta

15.5.1. Svaki član ima sva zakonom zagarantovana prava u vezi sa manom predmeta i ta prava može ostvarivati u zakonom predviđenim postupcima i u zakonom datim rokovima. SuOnline D.o.o. može dobrovoljno posredovati u rešavanju eventualnih problema između članova povodom pitanja mana predmeta ako mu se nezadovoljni član obrati žalbom u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje SuOnline D.o.o. internet platformi. Posredovanje SuOnline D.o.o. ne utiče na pravo člana na sudsku zaštitu svojih prava.
15.5.2. SuOnline D.o.o. neće posredovati povodom ugovora sa uslovima koji su usaglašeni mimo onih koji su određeni u ponudi i mimo ovih Uslova korišćenja.
15.5.3. Ukoliko se na predmetu pojavi neki nedostatak koji nije pomenut u opisu predmeta, a koji drastično smanjuje ili poništava vrednost ili svrsishodnost predmeta, ili predmet nema osobine navedene u ugovoru u skladu sa Uslovima korišćenja i važećim Pravilima SuOnline D.o.o. internet platformi, kupac će, u roku koji je određen u Uputstvu za korišćenje, zahtevati od prodavca da otkloni nedostatak o svom trošku.
15.5.4. SuOnline D.o.o. zadržava pravo da suspenduje članski status prodavca ukoliko prodavac ne sarađuje sa kupcem na način predviđen u ovom članu.

16. Kršenja uslova korišćenja

16.1. Zabranjeni predmeti, sadržaji i ponašanja i sistem sankcionisanja

16.1.1. Lista zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja, nosi sve one predmete koji su određeni zakonom Republike Srbije i za koje su potrebne posebne dozvole za posredovanje i prodaju, kao i sadržaji i ponašanja koja nisu dozvoljena, te moguća su sankcionisanja takvih pojava unutar SuOnline D.o.o. internet platforme.
16.1.2. Lista zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja nije konačna i može se menjati bez posebnog obaveštenja članova. Član se obavezuje da pre kreiranja ponude proveri da li se predmet koji će se prodavati nalazi na Listi zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja.
16.1.3. SuOnline d.o.o. zadržava pravo da ukloni ponudu, kao i pojedinačne sadržaje unutar ponude, cak i ako se u tom trenutku ne nalaze na listi zabranjenih predmeta, bez posebnog obrazloženja.
16.1.4. Zabranjena je ponuda predmeta čija prodaja, kupovina, držanje ili korišćenje predstavlja kršenje propisa Republike Srbije.
16.1.5. Svaka ponuda može biti obrisana i na izričit zahtev državnih organa Republike Srbije.
16.1.6. Kršenje pravila SuOnline D.o.o. internet platformi se sankcioniše jedinstvenim sistemom sankcionisanja unutar platformi.
16.1.7. Prekršaji na SuOnline D.o.o. internet platformama, vrednuju se po jedinstvenom sistemu sankcionisanja. Listom zabranjenih predmeta, sadržaja i ponašanja i sistema sankcionisanja. Određena su ponašanja koja nisu dozvoljena, te metode sankcionisanja takvih pojava unutar ove internet platforme.

16.2. Rizici na SuOnline D.o.o. internet platformama

16.2.1. Pored svih predostrožnosti, kontrola i usavršenih procedura provere, postoji rizik da dođe do obmane naših sistema. Kako bi se rizici sveli na minimum SuOnline D.o.o. preporučuje: sva plaćanja i slanja potrebno je obavljati u skladu sa opcijama koje su navedene u prodaji ili ponudi prodaje, u suprotnom SuOnline D.o.o. neće razmatrati žalbe. Kupoprodaje koje su obavljene van platformi društva SuOnline D.o.o. su van njegove nadležnosti. SuOnline D.o.o. ne razmatra žalbe po tom osnovu već ih tretira kao kršenje pravila SuOnline D.o.o. internet platformi. Plaćanje i slanje paketa na adrese koje su različite od onih koje je član registrovao, SuOnline D.o.o. smatra rizičnim i ne upušta se u razmatranje žalbi zbog problema nastalih iz takve kupoprodaje. Ne razmatramo žalbe na predmete koji su lično preuzeti i time od kupca prilikom primopredaje provereni.

16.2.2 Kršenje uslova korišćenja podleže sankcijama predviđenim Sistemom sankcionisanja.

16.3. SuOnline D.o.o. zadržava pravo da uskrati usluge korišćenja svojih internet platformi bilo kom članu zbog kršenja uslova korišćenja, bez prethodnog upozorenja i obrazloženja.

17. Prelazne i završne obaveze

17.1. SuOnline D.o.o. ima pravo da u svako doba izmeni ili dopuni ove Uslove korišćenja, tako što će izmene i dopune u precišćenom tekstu objaviti na internet prezentaciji.
17.2. Ukoliko već registrovani član u navedenom roku ne da izričit odgovor (klikom na verifikacioni link), smatraće se da je saglasan sa novim Uslovima korišćenja.
17.3. Ukoliko već registrovan llan izričito (klikom na verifikacioni link) ne prihvati ove Uslove korišćenja, smatraće se da mu je prestalo članstvo, da se gase sva dosadašnja prava i dospevaju sve ne izmirene obaveze, te će članstvo biti prekinuto po prethodnim Uslovima korišćenja.
17.4. Na sve što nije regulisano ovim Uslovima korišćenja primenjuje se važeće zakonodavstvo Republike Srbije.
17.5. Na sve sporove do kojih može doći između SuOnline D.o.o. i člana u vezi sa korišćenjem SuOnline D.o.o. platformi kao i članova međusobno, primenjuju se važeći propisi Republike Srbije. Strane se obavezuju da spor pokušaju da reše mirnim putem, a ukoliko u tome ne uspeju, nadležan za rešavanje spora je Privredni sud u Subotici za sporove između pravnih lica, odnosno Prvi osnovni sud u Subotici za sporove između fizičkih lica, ili fizičkih i pravnih lica.
17.6. Ovi Uslovi korišćenja počinju da se primenjuju osam dana od dana njihovog objavljivanja na internet stranama SuOnline D.o.o. internet platformi.

U Subotici 01.10.2014. godine.
SuOnline D.O.O. SUBOTICA
DIREKTOR
Igor Vicai


Subway

Bilten